Detalle del servicio

Serveis disponibles - Operadors - Gestió de drets aeroportuaris - Permisos de conducció en plataforma

Familiarització local i permisos de conducció aeroportuaris

Tramitació de permisos de conducció en plataforma (PCP) per part de les Companyies, per a aquelles persones que conduïsquen de manera continuada en l'interior de la zona restringida del recinte aeroportuari.

Familiarització local

S’ha de lliurar registre que acredite la realització d’aquesta familiarització local en els següents casos:

  • Noves sol·licituds d’acreditacions aeroportuàries i permisos de conducció aeroportuaris.
  • Renovacions d’acreditacions aeroportuàries i permisos de conducció aeroportuaris després de més de 3 mesos d'inactivitat : s’haurà de rebre de nou la familiarització local completa (fitxes + pràctiques de familiarització + pràctiques de comunicacions, si aplica). Aquesta familiarització estarà enfocada a conèixer possibles canvis o novetats.

La necessitat de renovar l’esmentada formació li aplicaria igualment tot treballador que, fins i tot estant la seua acreditació o permís en vigor, ha passat més de 3 mesos sense exercir la seua feina a causa d’una baixa mèdica, una excedència o algun permís similar.

Estaran exempts de lliurar el registre de familiarització local els casos de renovacions amb menys de 3 mesos d’inactivitat i el personal que complisca els requisits per a la convalidació.

Permisos de conducció aeroportuaris

Àmbit del servei

Totes les persones que conduïsquen de manera continuada a l'interior de la Zona Aeronàutica de Seguretat Operacional (ZASO) hauran de disposar d'un permís de conducció aeroportuari, d'ara endavant PCA.

El PCA és un document personal i intransferible, que serveix d'identificació a l'interessat junt amb l'acreditació aeroportuària i el seu DNI.

Existeixen tres tipus de PCA segons les zones del recinte aeroportuari en les quals s’autoritzen a conduir, i si s’habilita o no l’ús de freqüències aeronàutiques:

  • PCP: Permís per conduir en la totalitat de la ZASO, excepte en l’àrea de maniobres i a les zones que es requerisca utilitzar freqüències aeronàutiques per circular per elles.
  • PCP-COM: Permís per conduir i utilitzar freqüències aeronàutiques en la totalitat de la ZASO, excepte en l’àrea de maniobres.
  • PCP-AM: Permís per conduir i utilitzar freqüències aeronàutiques en la totalitat de la ZASO.

Qualsevol posseïdor d’un PCA haurà de disposar de l'acreditació aeroportuària que permet l'accés a la plataforma, permís de conducció del tipus B o superior en vigor i un certificat d'aptitud emés per la companyia operadora del mateix.

A més, per a l’obtenció d’un PCA s’ha d’estar en possessió del certificat AVSAF_C emés per una Organització de Formació (OFA) aprovada per AESA, que acredite els coneixements necessaris sobre seguretat operacional i la Normativa de Seguretat en Plataforma (NSP), així com altres coneixements que determine la direcció de l’aeroport.

Finalment, prèviament a l’obtenció del PCA, és necessari haver superat el procés de familiarització local corresponent a cada cas, d’acord a les condicions recollides en el següent paràgraf, que comprén les següents accions:

  • Recepció de les fitxes de familiarització local i realització de les pràctiques de familiarització, segons les zones a què se sol·licite accés.
  • Pràctiques de comunicacions, en els casos del PCP-AM i PCP-COM.

S’ha de lliurar registre que acredite la realització d’aquesta familiarització en els casos especificats en l’apartat “familiarització local”.

En el cas del PCP-COM, el posseïdor, a més de l’anterior, haurà d’haver superat la formació necessària per a l’ús de freqüències aeronàutiques (Curs COM o equivalent) i haurà rebut la familiarització local corresponent. En el cas del PCP-AM, els requisits addicionals consisteixen a haver superat la formació necessària per conduir vehicles en l’àrea de maniobres i l’ús de freqüències aeronàutiques (Curs CAM o equivalent) i haver rebut la familiarització local corresponent.

La retirada de l'acreditació aeroportuària que permet l'accés a plataforma, implicarà la retirada automàtica del PCA.

Cada aeroport gestiona els seus PCA, i aquests només són vàlids a l’aeroport on s’han expedit, encara que la formació genèrica és comuna per a tots els aeroports de la xarxa, la formació local s’ha de superar a cada aeroport per a l’obtenció d’una acreditació aeroportuària i d’un PCA.

Sol·licitants del servei

La sol·licitud s'haurà de fer per un únic representant reconegut de la Companyia Aèria, agent d'assistència o autoassistència, concessionari de l'aeroport o empresa de serveis instal·lada en l'aeroport, que assumirà la veracitat de les dades aportades.

En el cas de conductors que treballen per a diverses empreses, s'haurà de presentar una sol·licitud i emetre's una nova targeta del PCA del conductor per a cada una de les empreses.

Es pot sol·licitar l'emissió d'un nou PCA, renovació, duplicat per pèrdua o qualsevol modificació de les dades del PCA.

Contacte

Unitat Responsable:
Adreça de l'aeroport

Servicios disponibles - Operadores - Gestión de derechos aeroportuarios - Permisos de conducción en plataforma - Procedimientos

Procediments

Descàrregues

Pot descarregar des d'ací les aplicacions necessàries per a llegir estos documents