Detall del servei

Servicios disponibles - Operadores - Gestión de derechos aeroportuarios - Emisión de tarjetas de seguridad

Emissió de targetes de seguretat

Emissió d'acreditacions/autoritzacions per a les persones/vehicles que desenrotllen la seua activitat en el recinte aeroportuari.

ACREDITACIONS PERSONALS AEROPORTUÀRIES

Àmbit del servici

Acreditació personal aeroportuària: s'establix per a les persones que desenrotllen la seua activitat laboral en el recinte aeroportuari.

La unitat responsable del procediment és la Direcció d'Operacions, Seguretat i Servicis; l'emissió la du a terme l'Oficina de Seguretat Aeroportuària de cada aeroport, a excepció dels aeroports de Madrid Barajas i Barcelona, on es du a terme en les oficines SAETA i BAC, respectivament. Cada aeroport gestiona les seues acreditacions i estes només són vàlides per a l'aeroport on s'han expedit.

L'interessat o el responsable de l'empresa que va sol·licitar l'acreditació està obligat a comunicar immediatament la seua pèrdua a l'Oficina de Seguretat de l'aeroport (en el cas dels aeroports de Madrid Barajas i Barcelona, a les oficines SAETA i BAC, respectivament).

El cost de la confecció de l'acreditació ha de ser abonat per l'empresa a la qual pertany l'usuari.

Les acreditacions permeten l'accés i la permanència exclusivament en les zones autoritzades. Les zones esmentades queden fixades pel codi de color i, si escau, per la lletra que porta impresa, i queda prohibit l'accés i/o l'estada en zones diferents de les autoritzades.

L'emissió d'una acreditació obliga l'usuari a fer-ne un ús correcte, l'obliga a acceptar i a complir les seues normes d'utilització, i també totes les disposicions establides en el formulari de sol·licitud.

Sol·licitants del servici

La sol·licitud l'ha de fer un representant reconegut de l'empresa/entitat que tingui el contracte amb l'aeroport, assumint com a responsable la veracitat de les dades aportades. Per a això lliurarà el formulari de sol·licitud corresponent degudament emplenat i signat, facilitant les dades i els documents sol·licitats al formulari.

El representant acreditat de l'empresa/entitat, en sol·licitar les acreditacions, es compromet expressament a acceptar, a complir i a fer complir als seus usuaris les normes d'utilització de les acreditacions, i també totes les disposicions establides en el formulari i assumix les responsabilitats en què poguera incórrer pel seu incompliment.

AUTORITZACIONS D'ACCÉS DE VEHICLES

Àmbit del servici

Autorització de vehicle: s'establix per als vehicles que hagen d'accedir a la zona aeronàutica, a fi que puguen desenrotllar adequadament l'activitat per a la qual estan autoritzats.

La unitat responsable del procediment és la Direcció d'Operacions, Seguretat i Servicis; l'emissió la du a terme l'Oficina de Seguretat Aeroportuària de cada aeroport, a excepció dels aeroports de Madrid Barajas i Barcelona, on es du a terme en les oficines SAETA i BAC, respectivament. Cada aeroport gestiona les seues autoritzacions i estes només són vàlides per a l'aeroport on s'han expedit.

L'interessat o el responsable de l'empresa que va sol·licitar l'autorització està obligat a comunicar immediatament la seua pèrdua a l'Oficina de Seguretat de l'aeroport (en el cas dels aeroports de Madrid Barajas i Barcelona, a les oficines SAETA i BAC, respectivament).

El cost de la confecció de l'autorització ha de ser abonat per l'empresa a la qual pertany l'usuari.

Les autoritzacions de vehicles permeten l'accés i la permanència exclusivament en les zones autoritzades. Les zones esmentades queden fixades pel codi de color i, si escau, per la lletra que porta impresa, i queda prohibit l'accés i/o l'estada en zones diferents de les autoritzades.

L'emissió d'una autorització obliga l'usuari a fer-ne un ús correcte, l'obliga a acceptar i a complir les seues normes d'utilització i també totes les disposicions establides en el formulari de sol·licitud.

Sol·licitants del servici

La sol·licitud l'ha de fer un representant reconegut de l'empresa/entitat que tingui el contracte amb l'aeroport, assumint com a responsable la veracitat de les dades aportades. Per a això lliurarà el formulari de sol·licitud corresponent degudament emplenat i signat, facilitant les dades i els documents sol·licitats al formulari.

El representant acreditat de l'empresa/entitat, en sol·licitar les autoritzacions, es compromet expressament a acceptar, a complir i a fer complir als seus usuaris les normes d'utilització de les autoritzacions, i també totes les disposicions establides en el formulari i assumix les responsabilitats en què poguera incórrer pel seu incompliment.

Contacte

Unitat Responsable:
Adreça de l'aeroport