Detall del servici

Servicios disponibles - Operadores - Gestión de derechos aeroportuarios - Facturación

Gestió de drets aeroportuaris (FACTURACIÓ)

Gestió de drets aeroportuaris pels servicis prestats d'aterratge, trànsit d'aeròdrom, meteorologia, seguretat, eixida de passatgers, PMR, estacionament, passarel·les, càrrega, subministrament de combustibles i lubricants, assistència en terra i altres servicis. De la mateixa manera, el servici facilita al ciutadà la presentació dels documents necessaris per a la gestió.

Article 68 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria, modificat per la Llei 1/2011, de 4 de març, per la qual s’establix el Programa Estatal de Seguretat Operacional per a l’Aviació Civil.

Article 68. Ingressos d’Aena, SA

 1. Excepte el que es disposa a l’apartat següent, té la consideració de preu privat qualsevol ingrés que reba Aena, SA en l’exercici de la seua activitat.
 2. Tindran la consideració de prestacions patrimonials de caràcter públic, les prestacions que l'esmentada societat haja de percebre en els següents supòsits:
  1. Per la utilització de les pistes dels aeroports civils i d'utilització conjunta i de les bases aèries obertes al trànsit civil per les aeronaus i la prestació dels servicis precisos per a l'esmentada utilització, diferents de l'assistència en terra a les aeronaus, passatgers i mercaderies.
  2. Pels servicis de trànsit aeri d'aeròdrom que facilite el gestor aeroportuari, sense perjuí que estos servicis es presten a través dels proveïdors de servicis de trànsit aeri degudament certificats que hagueren sigut contractats per aquell i designats a l'efecte pel Ministeri de Foment.
  3. Pels servicis de meteorologia que facilite el gestor aeroportuari, sense perjuí que estos servicis es presten a través dels proveïdors de servicis de meteorologia degudament certificats i, a més, designats a este efecte pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.
  4. Pels servicis d'inspecció i control de passatgers i equipatges en els recintes aeroportuaris.
  5. Per la utilització, per part dels passatgers, de les zones terminals aeroportuàries no accessibles als visitants, així com de les facilitats aeroportuàries complementàries.
  6. Pels servicis que permeten la mobilitat general dels passatgers i l’assistència necessària a les persones amb mobilitat reduïda (PMR) per a permetre’ls desplaçar-se des d’un punt d’arribada a l’aeroport fins a l’aeronau, o des d’esta a un punt d’eixida, incloent l’embarcament i el desembarcament.
  7. Per la utilització de les zones d'estacionament d'aeronaus habilitades per a este efecte en els aeroports.
  8. Per la utilització de les instal·lacions aeroportuàries per a facilitar el servici d'embarcament i desembarcament de passatgers a les companyies aèries a través de passarel·les telescòpiques o la simple utilització d'una posició de plataforma que impedisca la utilització de la corresponent passarel·la a altres usuaris.
  9. Per la utilització del recinte aeroportuari en les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies.
  10. Per la utilització del recinte aeroportuari per al transport i subministrament de combustibles i lubricants, siga quin siga el mode de transport o subministrament.
  11. Per la utilització del recinte aeroportuari per a la prestació de servicis d'assistència en terra que no estiga agreujat per una altra contraprestació específica.
 3. Les quanties de les prestacions patrimonials de caràcter públic esmentades en l'apartat anterior es podran actualitzar cada any per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de conformitat amb el que s'indica en el capítol III.
 4. No s'hauran de satisfer les prestacions patrimonials de caràcter públic a què es fa referència en l'apartat 2 per les operacions realitzades per les aeronaus d'Estat espanyoles, les aeronaus que presten servici per a les Comunitats Autònomes i altres Entitats locals, sempre que realitzen servicis públics no comercials, i les aeronaus d'Estat estrangeres, en el cas que els Estats a què pertanguen concedisquen una exempció anàloga a les aeronaus d'Estat espanyoles.

L’empresa podrà interposar una reclamació sobre una factura mitjançant l’enllaç existent, el qual el portarà al portal de facturació d’Aena, de d’on, prèvia autenticació, podrà fer la reclamació polsant sobre l’enllaç de “Reclamar” dins de la llista de les seues factures.

Contacte

Unitat Responsable:
Direcció d'Aeroports. Direcció Economicoadministrativa. Divisió de Gestió Econòmica d'Ingressos
Adreça Postal:
C/ Peonías, 12 28042 Madrid (ESPAÑA)
Adreça electrònica:
facturacion@aena.es

Servicios disponibles - Operadores - Gestión de derechos aeroportuarios - Facturación - Procedimientos

Procediments

Gestió de taxes aeroportuàries (facturació)

Descàrregues

Pot descarregar des d'ací les aplicacions necessàries per a llegir estos documents