Detall del servici

Servicios disponibles - Ciudadanos - Protección de datos - Ejercicio de derechos de protección de datos

Exercici de drets de protecció de dades

La legislació vigent en protecció de dades de caràcter personal fixa una sèrie de drets que qualsevol ciutadà pot exercir davant de qualsevol empresa o entitat pel que fa al tractament de les seues dades de caràcter personal, a fi de salvaguardar el seu honor i intimitat tant personal com familiar: els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició.

Aena SME, SA posa a la seua disposició les pautes bàsiques a seguir, així com els models no obligatoris que podrà utilitzar per a sol·licitar els seus drets de protecció de dades davant d’Aena S.M.E.,S.A., Aena Desarrollo Internacional S.M.E.,S.A. o Aena Sociedad Concesionaria de la Región de Murcia S.M.E.,S.A, disponibles a través del Portal de Servicis Telemàtics.

Cal destacar que l’exercici de drets de protecció de dades és personalíssim, és a dir, podrà ser exercit exclusivament pel propietari de les dades de caràcter personal o per un representant legal d’este.

Els drets reconeguts per la legislació vigent que el titular de les dades pot sol·licitar són els següents:

Dret d’accés

És la facultat o capacitat que es reconeix a l’interessat d’obtindre informació sobre si les seues dades de caràcter personal estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament, el seu origen i les cessions o comunicacions realitzades o que es preveja realitzar i, si escau, el termini de conservació de les dades. L’interessat té dret a contrastar que la llei es complix i a detectar possibles incompliments per part de les entitats que tracten les seues dades.

Dret de rectificació

És la facultat o capacitat de l’interessat mitjançant la qual pot instar el responsable del tractament a complir l’obligació de mantindre l’exactitud de les dades, rectificant les dades de caràcter personal quan resulten incompletes o inexactes, donant lloc que el tractament siga un reflex fidel de la realitat.

Dret de supressió

És la facultat o capacitat de l’interessat mitjançant la qual pot instar el responsable del tractament que s’excloga d’un tractament la totalitat o una part de les dades de caràcter personal quan estes ja no siguen necessàries en relació amb les finalitats per les quals es van obtindre o van ser objecte de tractament, o quan estes siguen excessives, o quan el seu tractament no s’ajuste a la llei. No obstant això, les dades de caràcter personal s’hauran de conservar durant els terminis previstos en les disposicions aplicables o, si escau, en les relacions contractuals entre la persona o entitat responsable del tractament i l’interessat. En definitiva, la llei establix la possibilitat que el responsable del tractament s’opose a la sol·licitud de supressió quan n’hi haja causes, ja siga a l’empara legal del tractament o a l’existència d’alguna relació contractual entre l’interessat i el responsable del fitxer, que haurà de ser resolta abans de procedir a la supressió (supòsits en què el tractament és essencial per a l’execució del contracte).

Dret d’oposició

Consistix en el dret de l’interessat que no es duga a terme el tractament de les seues dades de caràcter personal o se cesse quan: a) no siga necessari el seu consentiment per al tractament, com a conseqüència de la concurrència d’un motiu legítim i fundat, referit a la seua concreta situació personal, que ho justifique, sempre que una llei no dispose el contrari; b) es tracte de tractaments que tinguen per finalitat la realització d’activitats de màrqueting, publicitat i prospecció comercial, inclosa l’elaboració de perfils, siga quina siga l’empresa responsable de la seua creació; c) tinga per finalitat l’adopció d’una decisió referida a l’interessat i basada únicament en un tractament automatitzat de les seues dades de caràcter personal.

Dret de portabilitat

És la facultat o capacitat de l’interessat mitjançant la qual pot instar el responsable del tractament a facilitar-li les dades personals que ha proporcionat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable del tractament. Este dret, que s’aplica davall determinades condicions, dóna suport a l’elecció, el control i la capacitació dels usuaris.

Dret de limitació del tractament

  1. Que l’interessat impugne l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeta al responsable verificar-ne l’exactitud.
  2. Que el tractament realitzat siga il·lícit i l’interessat s’opose a la supressió de les dades personals i en sol·licite, en lloc d’això, la limitació de l’ús.
  3. Que el responsable no necessite el tractament de les dades personals per a les finalitats per les quals van ser sol·licitades, però l’interessat en sol·licite el manteniment per a la formulació i l’exercici o la defensa de reclamacions.
  4. Que l’interessat haja exercit el seu dret de supressió i es mantinguen durant el termini per a la seua verificació.

Contacte

Unitat Responsable:
Oficina Central de Protecció de Dades (OCPD)
Adreça Postal:
C/ Peonías, 12 28042 Madrid
Adreça electrònica:
ocpd@aena.es

Servicios disponibles - Ciudadanos - Protección de datos - Procedimientos

Procediments

Descàrregues

Pot descarregar des d'ací les aplicacions necessàries per a llegir estos documents