Detalle do servizo

Permisos de condución en plataforma

Tramitación de permisos de condución en plataforma (PCP) por parte das Compañías, para aquelas persoas que conduzan de xeito continuado no interior da zona restrinxida do recinto aeroportuario.

Ámbito do servizo

Todas as persoas que conduzan de xeito continuado no interior da zona restrinxida do recinto aeroportuario deberán dispoñer dun permiso de condución en plataforma, en adiante PCP.

O PCP é un documento persoal e intransferible, que serve de identificación ao interesado xunto coa súa acreditación persoal e o seu DNI.

Existen dous tipos de PCP segundo as zonas do recinto aeroportuario nas que se autorizan a conducir:

  • PCP: Permiso para conducir na totalidade do recinto aeroportuario, agás na Área de Manobras.
  • PCP A.M.: Permiso para conducir na totalidade do recinto aeroportuario.

Todo posuidor do PCP deberá dispoñer da acreditación persoal que permite o acceso á plataforma, permiso de condución do tipo B ou superior en vigor e un certificado de aptitude emitido pola compañía operadora deste.

Para a obtención do PCP débese superar un exame que acredite o coñecemento da Normativa de Seguridade en Plataforma en vigor, así como outros coñecementos que determine o Enderezo do Aeroporto.

No caso do PCP am, o posuidor deberá dispoñer ademais do anterior, de: a acreditación persoal que permita o acceso á área de manobras e da "Formación básica para conducir na área de manobras e/ou utilización de frecuencias aeronáuticas".

A retirada da acreditación persoal que permite o acceso a plataforma, implicará a automática retirada do PCP.

Cada aeroporto xestiona os seus PCP e estes só son válidos no aeroporto onde se expediron.

Solicitantes do servizo

A solicitude deberá ser realizada por un único representante recoñecido da Compañía Aérea, axente de asistencia ou autoasistencia, concesionario do aeroporto ou empresa de servizos radicada no aeroporto, que asumirá a veracidade dos datos achegados.

No caso de condutores que traballen para varias empresas, deberá presentarse unha solicitude e emitirse unha nova tarxeta do PCP do condutor para cada unha das empresas.

Pódese solicitar a emisión de novo PCP, renovación, duplicado por extravío ou calquera modificación dos datos do PCP.

Contacto

Unidade responsable:
Dirección do aeroporto
Procedementos

Permisos de condución en plataforma

Descargas

Pode descargar dende aquí as aplicacións necesarias para ler estes documentos