Detall del servici

Permisos de conducció en plataforma

Tramitació de permisos de conducció en plataforma (PCP) per part de les Companyies, per a aquelles persones que conduïsquen de manera continuada en l'interior de la zona restringida del recinte aeroportuari.

Àmbit del servici

Totes les persones que conduïsquen de manera continuada en l'interior de la zona restringida del recinte aeroportuari hauran de disposar d'un permís de conducció en plataforma, d'ara endavant PCP.

El PCP és un document personal i intransferible, que servix d'identificació a l'interessat junt amb l'acreditació personal i el DNI.

Hi ha dos tipus de PCP segons les zones del recinte aeroportuari en què s'autoritzen a conduir:

  • PCP: Permís per a conduir en la totalitat del recinte aeroportuari, excepte en l'Àrea de Maniobres.
  • PCP A.M.: Permís per a conduir en la totalitat del recinte aeroportuari.

Qualsevol posseïdor del PCP haurà de disposar de l'acreditació personal que permet l'accés a la plataforma, permís de conducció del tipus B o superior en vigor i un certificat d'aptitud emés per la companyia operadora del mateix.

Per a l'obtenció del PCP s'ha de superar un examen que acredite el coneixement de la Normativa de Seguretat en Plataforma en vigor, així com altres coneixements que determine la Direcció de l'Aeroport.

En el cas del PCP A.M., el posseïdor haurà de disposar a més de l'anterior, de: l'acreditació personal que permeta l'accés a l'àrea de maniobres i de la "Formació bàsica per a conduir en l'àrea de maniobres i/o ús de freqüències aeronàutiques".

La retirada de l'acreditació personal que permet l'accés a plataforma, implicarà la retirada automàtica del PCP.

Cada aeroport gestiona els seus PCP, que només són vàlids en l'aeroport on s'han expedit.

Sol·licitants del servici

La sol·licitud s'haurà de fer per un únic representant reconegut de la Companyia Aèria, agent d'assistència o autoassistència, concessionari de l'aeroport o empresa de servicis instal·lada en l'aeroport, que assumirà la veracitat de les dades aportades.

En el cas de conductors que treballen per a diverses empreses, s'haurà de presentar una sol·licitud i emetre's una nova targeta del PCP del conductor per a cada una de les empreses.

Es pot sol·licitar l'emissió d'un nou PCP, renovació, duplicat per pèrdua o qualsevol modificació de les dades del PCP.

Contacte

Unitat Responsable:
Adreça de l'aeroport
Procediments

Permisos de conducció en plataforma

Descàrregues

Pot descarregar des d'ací les aplicacions necessàries per a llegir estos documents