Avís legal

L'establiment d'un portal de servicis telemàtics comporta la responsabilitat del titular respecte a la integritat, la veracitat i l'actualització de la informació i els servicis als quals es puga accedir a través d'esta.

I. Dades identificatives del portal

El Portal de Servicis Telemàtics d’Aena SME, SA es crea davall l’adreça https://serviciostelematicos.aena.es.

Dades del titular del portal:
Aena SME, SA
CIF: A86212420
Carrer Peonías, 12
28042 Madrid

II. Drets de propietat intel·lectual i industrial

El domini a Internet d'este portal és titularitat d'Aena SME, SA, així com el seu disseny, els codis font, els logotips, les marques i altres signes distintius.

La reproducció, distribució, comercialització, transformació o qualsevol activitat anàloga queda totalment prohibida, llevat que existisca autorització expressa d’Aena SME, SA. La llicència d’ús de qualsevol contingut d’este portal, atorgada a l’usuari, es limita a la baixada del contingut i al seu ús privat, sempre que estos continguts romanguen íntegres i se’n cite la font.

La utilització no autoritzada de la informació continguda al portal, així com els perjuís ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial d'Aena Aeropuertos, donaran lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguen.

III. Establiment d'hiperenllaços o enllaços

A la seu electrònica s'han inclòs enllaços a pàgines de llocs web de tercers ("links") que s'han considerat d'interés per als usuaris. Aena Aeropuertos no assumix cap responsabilitat derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència al portal.

Així mateix, Aena SME, SA no es fa responsable dels continguts que terceres parts hagen inclòs als enllaços a què es fa referència en esta pàgina.

IV. Política de privadesa i protecció de dades

Dades de contacte d'Aena S.M.E., S.A.:

Adreça: C/ Arturo Soria, 109 28043, Madrid.

CIF A86212420

Registre Mercantil de Madrid, tom 28.806, foli 211, secció 8, full M-518648.

Telèfon de contacte: 902 404 704

Adreça electrònica de contacte: webpublica@aena.es

Us informem que, de conformitat amb allò que establix en la normativa vigent de Protecció de dades personals i, en particular, en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, les seues dades personals obtingudes pels diferents servicis i procediment oferits en este portal de Servicis Telemàtics o que es puguen recollir a través de les galetes, seran tractats per Aena SME, S.A. per a la gestió d'estos servicis. Aena tractarà les dades conforme a les condicions determinades en este apartat i amb subjecció al que establixen les condicions particulars del servici corresponent.

El tractament de les seues dades es basa en el seu consentiment en el moment de la recollida de les seues dades, el qual es podrà retirar en qualsevol moment.

Us informem que les dades contingudes en el seu certificat digital seran comunicades a l'autoritat de certificació o entitat prestadora de servicis de certificació que l'ha emés per a la seua validació. Així mateix, només en cas necessari, per a poder atendre la seua sol·licitud i d'acord amb les finalitats previstes al procediment o l'actuació de què es tracte, es comunicaran les seues dades personals a terceres entitats implicades en la tramitació. No es preveuen transferències internacionals de dades.

Les seues dades seran conservades mentre dure la tramitació del servici sol·licitat així com durant el termini que puga sorgir una reclamació.

Aena SME, SA, com a responsable del tractament, adoptarà les mesures, d'índole tècnica i organitzativa, necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que ens facilite, i n'evitarà l'alteració, la pèrdua o el tractament no autoritzat.

Qualsevol interessat té dret a obtindre confirmació sobre l'existència, o no, d'un tractament de les seues dades personals. Així mateix, el Reglament General de Protecció de Dades estipula com a drets de l'interessat:

Les seues peticions seran contestades com més aviat millor i, en tot cas, en el termini d'un mes des de la recepció de la sol·licitud. Eixe termini es podrà prorrogar dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. Aena informarà l'interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

L'interessat té dret a retirar el consentiment de les comunicacions comercials en qualsevol moment, sense que això afecte la prestació del servici contractat. Per a l'exercici dels drets reconeguts, l'interessat es podrà posar en contacte a través de l'adreça electrònica ocpd@aena.es o dirigint un escrit al carrer Arturo Soria, núm. 109, 28043-Madrid, així com a través del Portal de Servicis Telemàtics (https://serviciostelematicos.aena.es).

Per a qualsevol dubte, pot contactar amb el nostre delegat de Protecció de Dades mitjançant el correu electrònic dpd@aena.es.

L'interessat té dret a presentar reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) com a autoritat de supervisió i control en matèria de protecció de dades al territori espanyol.

Esta política de privadesa és d'aplicació a les pàgines d'este portal de Servicis Telemàtics. No es garantix en els accessos a través d'enllaços amb este lloc, ni als enllaços des d'este lloc amb altres webs.

V. Dret aplicable i jurisdicció competent

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que formen este avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els servicis d'este portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que puga sorgir en ocasió de la visita a la seu o de l'ús dels servicis que s'hi oferixen, Aena SME, SA i l'usuari acorden sotmetre's als jutges i tribunals del domicili de l'usuari, sempre que estiga ubicat al territori espanyol.