Avís legal

L'establiment d'un portal de serveis telemàtics comporta la responsabilitat del titular respecte a la integritat, la veracitat i l'actualització de la informació i els serveis als quals es pugui accedir a través d'aquesta.

I. Dades identificatives del portal

El Portal de Serveis Telemàtics d’Aena SME, SA es crea sota l’adreça https://serviciostelematicos.aena.es.

Dades del titular del portal:
Aena SME, SA
CIF: A86212420
Carrer Peonías, 12
28042 Madrid

II. Drets de propietat intel·lectual i industrial

El domini a Internet d’aquest portal és titularitat d’Aena SME, SA, així com el seu disseny, els codis font, els logotips, les marques i altres signes distintius.

La reproducció, distribució, comercialització, transformació o qualsevol activitat anàloga queda totalment prohibida, tret que existeixi autorització expressa d’Aena SME, SA. La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquest portal, atorgada a l’usuari, es limita a la baixada del contingut i al seu ús privat, sempre que aquests continguts romanguin íntegres i se’n citi la font.

La utilització no autoritzada de la informació continguda al portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial d'Aena Aeropuertos, donaran lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin.

III. Establiment d'hiperenllaços o enllaços

A la seu electrònica s'han inclòs enllaços a pàgines de llocs web de tercers ("links") que s'han considerat d'interès per als usuaris. Aena Aeropuertos no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència al portal.

Així mateix, Aena SME, SA no es fa responsable dels continguts que terceres parts hagin inclòs en els hipervincles a què es fa referència en aquesta pàgina.

IV. Política de privacitat i protecció de dades

Dades de contacte d’Aena SME, SA:

Adreça: Carrer Arturo Soria, 109 28043, Madrid.

CIF: A86212420

Registre Mercantil de Madrid, tom 28.806, foli 211, secció 8, full M-518648.

Telèfon de contacte: 902 404 704

Correu electrònic de contacte: webpublica@aena.es

Us informem que, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades personals i, en particular, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, les vostres dades personals obtingudes pels diferents serveis i procediments que ofereix aquest portal de Serveis Telemàtics o que es puguin recollir a través de les cookies, seran tractades per Aena SME, S.A. per a la gestió dels serveis esmentats. Aena tractarà les dades conforme a les condicions determinades en aquest apartat i amb subjecció al que estableixen les condicions particulars del servei corresponent.

El tractament de les dades es basa en el vostre consentiment en el moment de recollir-les, el qual pot ser retirat en qualsevol moment.

Us informem que les dades contingudes en el vostre certificat digital seran comunicades a l'autoritat de certificació o entitat prestadora de serveis de certificació que l'ha emès per a la seva validació. Així mateix, només en cas necessari, per poder atendre la vostra sol·licitud i d'acord amb les finalitats previstes al procediment o l'actuació de què es tracti, es comunicaran les vostres dades personals a terceres entitats implicades en la tramitació. No es preveuen transferències internacionals de dades.

Les vostres dades seran conservades mentre duri la tramitació del servei sol·licitat així com durant el termini en què pugui sorgir una reclamació.

Aena SME, SA, com a responsable del tractament, adoptarà les mesures, d’índole tècnica i organitzativa, necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que ens faciliteu, i n’evitarà l’alteració, la pèrdua o el tractament no autoritzat.

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre l'existència, o no, d'un tractament de les seves dades personals. Així mateix, el Reglament General de Protecció de Dades estipula com a drets de l'interessat:

Les seves peticions seran contestades com més aviat millor i, en tot cas, en el termini d'un mes des de la recepció de la sol·licitud. El termini esmentat es podrà prorrogar uns altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. Aena ha d’informar l'interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

L'interessat té dret a retirar el consentiment de les comunicacions comercials en qualsevol moment, sense que això afecti la prestació del servei contractat. Per a l’exercici dels drets reconeguts, l’interessat es pot posar en contacte a través de l’adreça electrònica següent ocpd@aena.es o dirigint un escrit al carrer d’Arturo Soria, núm. 109, 28043-Madrid, així com a través del portal de Serveis Telemàtics (https://serviciostelematicos.aena.es).

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb el nostre delegat de Protecció de Dades mitjançant el correu electrònic: dpd@aena.es

L’interessat té dret a presentar reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) com a autoritat de supervisió i control en matèria de protecció de dades al territori espanyol.

Aquesta política de privacitat és aplicable a les pàgines d'aquest portal de Serveis Telemàtics. No es garanteixen els accessos a través d'enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d'aquest lloc amb altres webs.

V. Dret aplicable i jurisdicció competent

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que formen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita a la seu o de l’ús dels serveis que s’hi ofereixen, Aena SME, SA i l’usuari acorden sotmetre’s als jutges i tribunals del domicili de l’usuari, sempre que estigui ubicat al territori espanyol.