Avís legal

L'establiment d'un portal de serveis telemàtics comporta la responsabilitat del titular respecte a la integritat, la veracitat i l'actualització de la informació i els serveis als quals es pugui accedir a través d'aquesta.

I. Dades identificatives del portal

El Portal de Serveis Telemàtics d’Aena SME, SA es crea sota l’adreça https://serviciostelematicos.aena.es.

Dades del titular del portal:
Aena SME, SA
CIF: A86212420
Carrer Arturo Soria, 109
28043 Madrid

II. Drets de propietat intel·lectual i industrial

El domini a Internet d’aquest portal és titularitat d’Aena SME, SA, així com el seu disseny, els codis font, els logotips, les marques i altres signes distintius.

La reproducció, distribució, comercialització, transformació o qualsevol activitat anàloga queda totalment prohibida, tret que existeixi autorització expressa d’Aena SME, SA. La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquest portal, atorgada a l’usuari, es limita a la baixada del contingut i al seu ús privat, sempre que aquests continguts romanguin íntegres i se’n citi la font.

La utilització no autoritzada de la informació continguda al portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial d'Aena Aeropuertos, donaran lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin.

III. Establiment d'hiperenllaços o enllaços

A la seu electrònica s'han inclòs enllaços a pàgines de llocs web de tercers ("links") que s'han considerat d'interès per als usuaris. Aena Aeropuertos no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència al portal.

Així mateix, Aena SME, SA no es fa responsable dels continguts que terceres parts hagin inclòs en els hipervincles a què es fa referència en aquesta pàgina.

IV. Privacitat i protecció de dades

A través del portal d’Aena SME, SA no es recullen dades de caràcter personal sense el vostre consentiment.

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals s’incorporaran a un fitxer titularitat d’Aena SME, SA, la finalitat del qual és possibilitar l’accés als serveis oferts pel lloc web del portal.

A més, informem que les dades contingudes en els certificats digitals seran comunicades a l'autoritat de certificació o entitat prestadora de serveis de certificació que l'ha emès per a la seva validació. Així mateix, només en cas necessari, per poder atendre la vostra sol·licitud i d'acord amb les finalitats previstes al procediment o l'actuació de què es tracti, se cediran les vostres dades personals a terceres entitats.

L'usuari es responsabilitza de la veracitat i l'exactitud de les dades personals comunicades i n'autoritza la recollida i el tractament per a aquesta finalitat. En el supòsit que es produeixi alguna modificació en les dades, Aena SME, SA, demana als usuaris que ho comuniquin a fi de mantenir-les actualitzades.

Aena SME, SA, com a responsable del tractament, adoptarà les mesures, d’índole tècnica i organitzativa, necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que s’aportin, evitant-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Aena tractarà aquestes dades conforme a les condicions determinades en aquest apartat i amb subjecció al que estableixen les condicions particulars del servei corresponent.

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant d’Aena SME, SA en la forma legalment prevista, mitjançant sol·licitud a l’Oficina Central de Protecció de Dades d’Aena, c/ Arturo Soria núm. 109, 28043, Madrid.

Per a qualsevol dubte relacionat amb la normativa de protecció de dades, podeu consultar la web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a l’adreça següent: http://www.agpd.es

Aquesta política de privacitat és d'aplicació a les pàgines d'aquesta seu, no es garanteix als accessos a través d'enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d'aquest lloc amb altres webs.

V. Dret aplicable i jurisdicció competent

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que formen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita a la seu o de l’ús dels serveis que s’hi ofereixen, Aena SME, SA i l’usuari acorden sotmetre’s als jutges i tribunals del domicili de l’usuari, sempre que estigui ubicat al territori espanyol.