Detall del servei

Serveis disponibles - Operadors - Gestió de drets aeroportuaris - Permisos de conducció en plataforma

Familiarització local i permisos de conducció aeroportuaris

Tramitació de permisos de conducció en plataforma (PCP) per part de les Companyies, per a aquelles persones que condueixin de manera continuada a l'interior de la zona restringida del recinte aeroportuari.

Familiarització local

S’ha de lliurar registre que acrediti la realització d’aquesta familiarització local en els següents casos:

  • Noves sol·licituds d’acreditacions aeroportuàries i permisos de conducció aeroportuaris.
  • Renovacions d‟acreditacions aeroportuàries i permisos de conducció aeroportuaris després de més de 3 mesos d’inactivitat: s’haurà de rebre de nou la familiarització local completa (fitxes + pràctiques de familiarització + pràctiques de comunicacions, si aplica). Aquesta familiarització estarà enfocada a conèixer possibles canvis o novetats.

La necessitat de renovar l’esmentada formació li aplicaria igualment tot treballador que, fins i tot estant la seva acreditació o permís en vigor, ha passat més de 3 mesos sense exercir la seua feina a causa d’una baixa mèdica, una excedència o algun permís similar.

Estaran exempts de lliurar el registre de familiarització local els casos de renovacions amb menys de 3 mesos d’inactivitat i el personal que compleixi els requisits per a la convalidació.

Permisos de conducció aeroportuaris

Àmbit del servei

Totes les persones que condueixin de manera continuada a l'interior de la Zona Aeronàutica de Seguretat Operacional (ZASO) hauran de disposar d'un permís de conducció aeroportuari, d'ara endavant PCA.

El PCA és un document personal i intransferible, que serveix d'identificació a l'interessat junt amb l'acreditació aeroportuària i el seu DNI.

Existeixen tres tipus de PCA segons les zones del recinte aeroportuari en les quals s’autoritzen a conduir, i si s’habilita o no l’ús de freqüències aeronàutiques:

  • PCP: Permís per conduir en la totalitat de la ZASO, excepte en l’àrea de maniobres i a les zones que es requereixi utilitzar freqüències aeronàutiques per circular per elles.
  • PCP-COM: Permís per conduir i utilitzar freqüències aeronàutiques en la totalitat de la ZASO, excepte en l’àrea de maniobres.
  • PCP-AM: Permís per conduir i utilitzar freqüències aeronàutiques en la totalitat de la ZASO.

Qualsevol posseïdor d’un PCA haurà de disposar de l'acreditació aeroportuària que permet l'accés a la plataforma, permís de conducció del tipus B o superior en vigor i un certificat d'aptitud emès per la companyia operadora del mateix.

A més, per a l’obtenció d’un PCA s’ha d’estar en possessió del certificat AVSAF_C emès per una Organització de Formació (OFA) aprovada per AESA, que acrediti els coneixements necessaris sobre seguretat operacional i la Normativa de Seguretat en Plataforma (NSP), així com altres coneixements que determini la direcció de l’aeroport.

Finalment, prèviament a l’obtenció del PCA, és necessari haver superat el procés de familiarització local corresponent a cada cas, d’acord a les condicions recollides en el següent paràgraf, que comprèn les següents accions:

  • Recepció de les fitxes de familiarització local i realització de les pràctiques de familiarització, segons les zones a què se sol·liciti accés.
  • Pràctiques de comunicacions, en els casos del PCP-AM i PCP-COM.

S’ha de lliurar registre que acrediti la realització d’aquesta familiarització en els casos especificats en l’apartat “familiarització local”.

En el cas del PCP-COM, el posseïdor, a més de l’anterior, haurà d’haver superat la formació necessària per a l’ús de freqüències aeronàutiques (Curs COM o equivalent) i haurà rebut la familiarització local corresponent. En el cas del PCP-AM, els requisits addicionals consisteixen a haver superat la formació necessària per conduir vehicles en l’àrea de maniobres i l’ús de freqüències aeronàutiques (Curs CAM o equivalent) i haver rebut la familiarització local corresponent.

La retirada de l'acreditació aeroportuària que permet l'accés a plataforma, implicarà la retirada automàtica del PCA.

Cada aeroport gestiona els seus PCA, i aquests només són vàlids a l’aeroport on s’han expedit, encara que la formació genèrica és comuna per a tots els aeroports de la xarxa, la formació local s’ha de superar a cada aeroport per a l’obtenció d’una acreditació aeroportuària i d’un PCA.

Solicitantes del servicio

La sol·licitud s'haurà fer per un únic representant reconegut de la Companyia Aèria, agent d'assistència o autoassistència, concessionari de l'aeroport o empresa de serveis instal·lada a l'aeroport, que assumirà la veracitat de les dades aportades.

En el cas de conductors que treballin per a diverses empreses, s'haurà de presentar una sol·licitud i emetre's una nova targeta del PCA del conductor per a cada una de les empreses.

Es pot sol·licitar l'emissió d'un nou PCA, renovació, duplicat per pèrdua o qualsevol modificació de les dades del PCA.

Contacte

Unitat Responsable:
Adreça de l'aeroport

Servicios disponibles - Operadores - Gestión de derechos aeroportuarios - Permisos de conducción en plataforma - Procedimientos

Procediments

Descàrregues

Pot descarregar des d'aquí les aplicacions necessàries per llegir aquests documents