Detall del servei

Servicios disponibles - Operadores - Gestión de derechos aeroportuarios - Facturación

Gestió de drets aeroportuaris (FACTURACIÓ)

Gestió de drets aeroportuaris pels serveis prestats d'aterratge, trànsit d'aeròdrom, meteorologia, seguretat, sortida de passatgers, PMR, estacionament, passarel·les, càrrega, subministrament de combustibles i lubricants, assistència en terra i altres serveis. De la mateixa manera, el servei facilita al ciutadà la presentació dels documents necessaris per a la gestió.

Article 68 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria, modificat per la Llei 1/2011, de 4 de març, per la qual s’estableix el Programa Estatal de Seguretat Operacional per a l’Aviació Civil.

Article 68. Ingressos d’Aena, SA

 1. Excepte el que es disposa a l’apartat següent, té la consideració de preu privat qualsevol ingrés que rebi Aena, SA en l’exercici de la seva activitat.
 2. Tindran la consideració de prestacions patrimonials de caràcter públic, les prestacions que l'esmentada societat hagi de percebre en els següents supòsits:
  1. Per la utilització de les pistes dels aeroports civils i d'utilització conjunta i de les bases aèries obertes al trànsit civil per les aeronaus i la prestació dels serveis precisos per a l'esmentada utilització, diferents de l'assistència en terra a les aeronaus, passatgers i mercaderies.
  2. Pels serveis de trànsit aeri d'aeròdrom que faciliti el gestor aeroportuari, sense perjudici que aquests serveis es prestin a través dels proveïdors de serveis de trànsit aeri degudament certificats que haguessin estat contractats per aquell i designats a l'efecte pel Ministeri de Foment.
  3. Pels serveis de meteorologia que faciliti el gestor aeroportuari, sense perjudici que aquests serveis es prestin a través dels proveïdors de serveis de meteorologia degudament certificats i, a més, designats a aquest efecte pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí.
  4. Pels serveis d'inspecció i control de passatgers i equipatges als recintes aeroportuaris.
  5. Per la utilització, per part dels passatgers, de les zones terminals aeroportuàries no accessibles als visitants, així com de les facilitats aeroportuàries complementàries.
  6. Pels serveis que permeten la mobilitat general dels passatgers i l’assistència necessària a les persones amb mobilitat reduïda (PMR) per permetre’ls desplaçar-se des d’un punt d’arribada a l’aeroport fins a l’aeronau, o des d’aquesta a un punt de sortida, incloent l’embarcament i el desembarcament.
  7. Per la utilització de les zones d'estacionament d'aeronaus habilitades per a aquest efecte als aeroports.
  8. Per la utilització de les instal·lacions aeroportuàries per facilitar el servei d'embarcament i desembarcament de passatgers a les companyies aèries a través de passarel·les telescòpiques o la simple utilització d'una posició de plataforma que impedeixi la utilització de la corresponent passarel·la a altres usuaris.
  9. Per la utilització del recinte aeroportuari en les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies.
  10. Per la utilització del recinte aeroportuari per al transport i subministrament de combustibles i lubricants, sigui quin sigui el mode de transport o subministrament.
  11. Per la utilització del recinte aeroportuari per a la prestació de serveis d'assistència en terra que no estigui agreujat per una altra contraprestació específica.
 3. Les quanties de les prestacions patrimonials de caràcter públic esmentades en l'apartat anterior es podran actualitzar cada any per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de conformitat amb el que s'indica en el capítol III.
 4. No s'hauran de satisfer les prestacions patrimonials de caràcter públic a què es fa referència en l'apartat 2 per les operacions realitzades per les aeronaus d'Estat espanyoles, les aeronaus que donin servei per a les Comunitats Autònomes i altres Entitats locals, sempre que realitzin serveis públics no comercials, i les aeronaus d'Estat estrangeres, en el cas que els Estats que pertanyin concedeixin una exempció anàloga a les aeronaus d'Estat espanyoles.

L’empresa podrà interposar una reclamació sobre una factura mitjançant l’enllaç existent, el qual el portarà al portal de facturació d’Aena, de d’on, prèvia autenticació, podrà fer la reclamació prement sobre l’enllaç de “Reclamar” dins de la llista de les seves factures.

Contacte

Unitat Responsable:
Direcció d'Aeroports. Direcció Economicoadministrativa. Divisió de Gestió Econòmica d'Ingressos
Adreça Postal:
C/ Peonías, 12 28042 Madrid
Adreça electrònica:
facturacion@aena.es

Servicios disponibles - Operadores - Gestión de derechos aeroportuarios - Facturación - Procedimientos

Procediments

Gestió de taxes aeroportuàries (facturació)

Descàrregues

Pot descarregar des d'aquí les aplicacions necessàries per llegir aquests documents