Detall del servei

Servicios disponibles - Operadores - Gestión de derechos aeroportuarios - Cobros

Gestió de drets aeroportuaris (cobraments)

A través d'aquest procediment es podrà sol·licitar la normativa aplicable, el procediment de línia de crèdit per volar amb Aena i la informació de la situació del client amb Aena.

Normativa aplicable en matèria de pagament de drets aeroportuaris

Permet consultar tots els aspectes legals que s'han de complir en el pagament de drets aeroportuaris:

Terminis per al pagament en període voluntari, pagament en període executiu, recàrrec per pagament fora de termini, ajornament i fraccionament del pagament, interès de demora, procediment de constrenyiment, etc.

 • Llei 1/2011 (vegeu documentació associada)
 • RD Llei 13/2010 (vegeu documentació associada)

Línia de crèdit per volar amb Aena (companyies aèries i clients aeronàutics)

Procediment per a l'obtenció de crèdit:
 1. Crèdit centralitzat: Per a companyies que operin en més de tres aeroports i/o desitgin pagar les operacions mensuals en un únic compte corrent.
  1. Sol·licitud de l'esmentat crèdit adreçada a la Direcció Economicoadministrativa / Divisió de Cobraments i Pagaments d'Aena, amb les següents dades:
   • Data prevista d'inici per operar amb crèdit.
   • Volum d'operacions: amb el núm. de vols mensuals a realitzar, detallant aeroports de sortida i d'arribada.
   • Pes i capacitat de l'aeronau: indicar pes màxim a l'enlairament i núm. de passatgers.
   • Codi OACI.
   • Codi "Aena, S.A. ".
   • NIF/CIF, Nom / raó social, domicili social i adreça on s'han d'enviar les factures.
   • Persona de contacte: indicant nom, telèfon, fax i correu electrònic (model de sol·licitud en impresos del procediment).
  2. D'acord al volum de facturació, calculat amb les dades anteriors, Aena establirà l'import del risc d'impagament i es posarà en contacte amb la companyia per establir de mutu acord la forma i data de pagament, així com de la cobertura de risc que millor s'adapti a la seva situació: prepagament, dipòsit en metàl·lic, aval bancari, etc.
   En el cas en què la cobertura de risc es realitzi a través d'aval bancari, aquest s'haurà d'ajustar al model aprovat per Aena (vegeu documentació associada).
 2. Crèdit local: Aquesta modalitat de crèdit només la podran utilitzar aquelles companyies que realitzen les seves operacions en un màxim de tres aeroports.
  1. Sol·licitud dels esmentats crèdits locals adreçada a la Direcció Economicoadministrativa / Divisió de Cobraments i Pagaments d'Aena.
  2. La informació que s'ha d'adjuntar a la petició d'aquesta modalitat de crèdit és la mateixa que en el crèdit centralitzat, però de forma individualitzada per a cada aeroport (model de sol·licitud en impresos del procediment) .
  3. D'acord amb el volum de facturació, Aena calcularà el risc d'impagament, i es posarà en contacte amb la companyia per indicar-li l'import que, en concepte de dipòsit o de prepagament, ha d'ingressar en els comptes corrents de cobraments de cadascun dels aeroports, per tal de cobrir l'esmentat risc; així com per establir la forma de pagament de les factures a emetre mensualment.
   Així mateix cal assenyalar que, una vegada establerta aquesta modalitat de pagament, tots els tràmits els portaran directament els serveis economicoadministratius de cada aeroport per al qual la companyia tingui concedit el crèdit local.

Més informació per volar a crèdit, als telèfons: 913 212 726 / 913 212 685

Informació sobre la situació del client amb Aena (*)

 1. Sol·licitud de moviments de compte.
 2. Sol·licitud de la situació de compte a data actual.
 3. Sol·licitud de pagaments realitzats.
 4. Sol·licitud de certificat d'estar al corrent de pagament amb Aena.

(*) Model de sol·licitud en "impresos del procediment"

Contacte

Unitat Responsable:
Direcció d'Aeroports. Direcció Economicoadministrativa. Divisió de Gestió Econòmica d'Ingressos
Adreça Postal:
C/ Peonías, 12 28042 Madrid
Adreça electrònica:
facturacion@aena.es

Servicios disponibles - Operadores - Gestión de derechos aeroportuarios - Cobros - Procedimientos

Procediments

Gestió de taxes aeroportuàries (cobraments)

Descàrregues

Pot descarregar des d'aquí les aplicacions necessàries per llegir aquests documents