Detall del servei

Servicios disponibles - Ciudadanos - Protección de datos - Ejercicio de derechos de protección de datos

Exercici de drets de protecció de dades

La legislació vigent en protecció de dades de caràcter personal fixa una sèrie de drets que qualsevol ciutadà pot exercir davant de qualsevol empresa o entitat pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal, a fi de salvaguardar el seu honor i intimitat tant personal com familiar: els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició.

Aena SME, SA posa a la vostra disposició les pautes bàsiques a seguir, així com els models no obligatoris que podreu utilitzar per sol·licitar els vostres drets de protecció de dades davant Aena S.M.E.,S.A., Aena Desarrollo Internacional S.M.E.,S.A. o Aena Sociedad Concesionaria de la Región de Murcia S.M.E.,S.A, disponibles a través del Portal de Serveis Telemàtics.

Cal destacar que l’exercici de drets de protecció de dades és personalíssim, és a dir, podrà ser exercit exclusivament pel propietari de les dades de caràcter personal o per un representant legal d’aquest.

Els drets reconeguts per la legislació vigent que el titular de les dades pot sol·licitar són els següents:

Dret d’accés

És la facultat o capacitat que es reconeix a l’interessat d’obtenir informació sobre si les seves dades de caràcter personal estan essent objecte de tractament, la finalitat del tractament, el seu origen i les cessions o comunicacions realitzades o que es prevegi realitzar i, si escau, el termini de conservació de les dades. L’interessat té dret a contrastar que la llei es compleix i a detectar possibles incompliments per part de les entitats que tractin les seves dades.

Dret de rectificació

És la facultat o capacitat de l’interessat mitjançant la qual pot instar el responsable del tractament a complir l’obligació de mantenir l’exactitud de les dades, rectificant les dades de caràcter personal quan resultin incompletes o inexactes, donant lloc que el tractament sigui un reflex fidel de la realitat.

Dret de supressió

És la facultat o capacitat de l’interessat mitjançant la qual pot instar el responsable del tractament que s’exclogui d’un tractament la totalitat o una part de les dades de caràcter personal quan aquestes ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per les quals es van obtenir o van ser objecte de tractament, o quan aquestes siguin excessives, o quan el seu tractament no s’ajusti a la llei. No obstant això, les dades de caràcter personal s’hauran de conservar durant els terminis previstos en les disposicions aplicables o, si escau, en les relacions contractuals entre la persona o entitat responsable del tractament i l’interessat. En definitiva, la llei estableix la possibilitat que el responsable del tractament s’oposi a la sol·licitud de supressió quan n’hi hagi causes, ja sigui a l’empara legal del tractament o a l’existència d’alguna relació contractual entre l’interessat i el responsable del fitxer, que haurà de ser resolta abans de procedir a la supressió (supòsits en què el tractament és essencial per a l’execució del contracte).

Dret d’oposició

Consisteix en el dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi quan: a) no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, com a conseqüència de la concurrència d’un motiu legítim i fundat, referit a la seva concreta situació personal, que ho justifiqui, sempre que una llei no disposi el contrari; b) es tracti de tractaments que tinguin per finalitat la realització d’activitats de màrqueting, publicitat i prospecció comercial, inclosa l’elaboració de perfils, sigui quina sigui l’empresa responsable de la seva creació; c) tingui per finalitat l’adopció d’una decisió referida a l’interessat i basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal.

Dret de portabilitat

És la facultat o capacitat de l’interessat mitjançant la qual pot instar el responsable del tractament a facilitar-li les dades personals que ha proporcionat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable del tractament. Aquest dret, que s’aplica sota determinades condicions, dóna suport a l’elecció, el control i la capacitació dels usuaris.

Dret de limitació del tractament

  1. Que l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar-ne l’exactitud.
  2. Que el tractament realitzat sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i en sol·liciti, en lloc d’això, la limitació de l’ús.
  3. Que el responsable no necessiti el tractament de les dades personals per a les finalitats per les quals van ser sol·licitades, però l’interessat en sol·liciti el manteniment per a la formulació i l’exercici o la defensa de reclamacions.
  4. Que l’interessat hagi exercit el seu dret de supressió i es mantinguin durant el termini per a la seva verificació.

Contacte

Unitat Responsable:
Oficina Central de Protecció de Dades (OCPD)
Adreça Postal:
C/ Peonías, 12 28042 Madrid
Adreça electrònica:
ocpd@aena.es

Servicios disponibles - Ciudadanos - Protección de datos - Procedimientos

Procediments

Descàrregues

Pot descarregar des d'aquí les aplicacions necessàries per llegir aquests documents