Detall del servei

Servicios disponibles - Ciudadanos - Canal de denuncias - Canal de denuncias

Canal de denúncies

Aena disposa d’un codi de conducta que suposa el marc de referència per assegurar una gestió responsable i un comportament adequat dels membres de l’organització a l'hora de dur a terme la seva activitat. El codi conté els valors corporatius i les pautes de comportament que s'han de seguir, formulades per mitjà de principis i compromisos, i constitueix una declaració ferma de la companyia per la gestió adequada i transparent.

D’acord amb els compromisos que es recullen en el codi de conducta, Aena ha dissenyat un sistema de compliment que s'alinea amb les millors pràctiques en aquest àmbit, a fi que l’organització respecti adequadament les obligacions establertes i els compromisos assumits, tot això basat en una cultura proactiva de gestió dels riscos de compliment.

La companyia posa a disposició dels seus grups d’interès un canal de comunicació confidencial per rebre denúncies i altres comunicacions de conductes irregulars que puguin implicar la comissió d’algun acte contrari a la legalitat, a les polítiques i procediments de la companyia o a les normes d’actuació que es recullen en el codi de conducta d’Aena per part d’algun dels seus professionals o departaments o referits a l’empresa de manera global.

Aena ha designat un òrgan de supervisió i control de compliment per tramitar i resoldre les diverses denúncies que es rebin.

Servicios disponibles - Ciudadanos - Canal de denuncias - Procedimientos

Procedimientos

Canal de denuncias

Accés telemàtic al procés

Accés sense certificat digital
Documentació associada

Descàrregues

Pot descarregar des d'aquí les aplicacions necessàries per llegir aquests documents